Transakcje pakietowe

Zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli:

1) co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych (z wyjątkiem kontraktów terminowych i opcji), po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia,

2) przedmiotem transakcji jest pakiet:

a) o wartości co najmniej 250.000 zł – w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG 20,

b) o wartości co najmniej 100.000 zł – w przypadku pozostałych akcji notowanych w systemie notowań ciągłych,

c) o wartości co najmniej 20.000 zł – w przypadku akcji notowanych w systemie kursu jednolitego,

d) o wartości co najmniej 100.000 zł – w przypadku innych niż akcje instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem § 156 ust. 2 regulaminu Giełdy,

3) maksymalna różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego określoną w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu z sesji giełdowej nie jest wyższa niż 10%.

W przypadku transakcji zawieranych poza godzinami sesji giełdowej, transakcja może być zawarta również wtedy, gdy spełnione są warunki określone powyżej, a różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego w zleceniu a kursem odniesienia równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej, ważonej obrotami, nie jest wyższa niż 40%.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może wyrazić zgodę na zawarcie transakcji pakietowej mimo niespełnienia warunków, o których mowa w § 155 Regulaminu Giełdy ust. 1 pkt 2) lub 3) oraz ust. 2, o ile przedmiotem transakcji jest pakiet liczący co najmniej 5 % instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu giełdowego.

[Podstawa prawna: regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A.]