Szukaj haseł:

Uchwały NSA

Uchwały NSA, czyli uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego należy podzielić na dwa główne rodzaje. Pierwszą grupę stanowią uchwały wyjaśniające przepisy prawa administracyjnego i procesowego, natomiast do drugiej grupy należy zaliczyć uchwały o charakterze rozstrzygającym zagadnienia prawne w konkretnej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje przedmiotowe uchwały w składzie siedmiu sędziów, całej izby lub w pełnym składzie. Uchwały NSA służące wyjaśnieniu przepisów prawa administracyjnego materialnego i procesowego są określane jako tzw. uchwały abstrakcyjne. Źródłem wydawania przedmiotowych uchwał jest dyspozycja art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W myśl tego przepisu Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Inicjatywę w formie wniosku o podjęcie uchwały abstrakcyjnej mają jedynie prezes NSA, prokurator generalny oraz rzecznik praw obywatelskich. Natomiast art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje, że Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej. Takie uchwały określane są mianem tzw. uchwał konkretnych, ponieważ w związku z tym wykładnia zawarta w uchwale konkretnej, pozostającej w ścisłym związku z postępowaniem w konkretnej sprawie, jest w danej sprawie wiążąca. Z wnioskiem o wydanie takiego rodzaju uchwały może wystąpić jedynie skład rozpatrujący skargę kasacyjną lub zażalenie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top