Umowa kontraktacji

Jest to umowa polegająca na dostarczaniu przez producenta rolnego płodów rolnych drugiej stronie umowy. Z uwagi na procesy wegetacyjne i warunki produkcji rolnej umowa ta została wyodrębniona spośród innych umów i jest umową nazwaną, tzn. formalnie uregulowaną przez kodeks cywilny w art. 613-626. Jest to umowa wzajemna, konsensualna, zobowiązująca i odpłatna. W swojej konstrukcji umowa ta przewiduje możliwość kontroli produkcji rolnej przez kontraktującego. Umowa przewiduje także formalną możliwość wsparcia producenta rolnego i wyposażenia go w środki produkcji. Specyfiką tej umowy jest umówienie sie do dostarczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku lub co do tożsamości, które w chwili zawierania umowy w ogóle nie istnieją. Dodatkowo cena może zależeć od właściwości faktycznych dostarczonych produktów rolnych.