Użytkowanie nieprawidłowe

Jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki (użytkowanie nieprawidłowe).

Do ustanowienia użytkowania nieprawidłowego konieczne jest, oprócz umowy, wydanie rzeczy użytkownikowi.

Właściciel może odmówić wydania przedmiotów objętych użytkowaniem nieprawidłowym, dopóki nie otrzyma odpowiedniego zabezpieczenia.

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny]