Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Walutowe transakcje zmiany stóp procentowych CIRS w BRE Bank S.A.

„Walutowe transakcje zmiany stóp procentowych CIRS (ang. Currency Interest Rate Swap) są przeznaczone dla Klientów narażonych na ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych i/ lub stóp procentowych ze względu na zawierane transakcje lokacyjne i kredytowe oraz dla Klientów zamierzających spekulować na zmianach kursów walutowych i/ lub stóp procentowych.”

Currency Interest Rate Swap w Banku Gospodarstwa Krajowego

„Transakcje CIRS (Currency Interest Rate Swap) są instrumentem finansowym służącym do: zabezpieczania się, w związku z zawieranymi transakcjami lokacyjnymi i kredytowymi, przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów walutowych i stóp procentowych”

CIRS swap w banku WBK

„Dzięki CIRS zminimalizujesz ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej poprzez wymianę początkową kwot transakcji denominowanych w dwóch różnych walutach oraz zamianę strumieni odsetkowych (np. WiBOR na EURIBOR).”

CIRS w Banku Pekao

„Currency Interest Rate Swap (CIRS) jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w dwóch różnych walutach, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu. CIRS jest produktem pozabilansowym, rozliczanym netto lub brutto do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu. Umowa zawierana jest na minimum 1 mln PLN lub równowartość w innych walutach.”