Warunek

zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego warunek jest zdarzeniem przyszłym niepewnym (art. 89 kc). Ma zastosowanie do niektórych czynności prawnych, tzn. powstanie czynności prawnej lub ustanie skutków dokonania czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego czyli warunku. Nie można zastrzec warunku dla czynności, dla których ustawa tego zabrania albo wynika to z samej właściwości danej czynności prawnej. Postanowienia o uzależnieniu powstania czy ustania skutków czynności prawnej mogą dokonać jedynie strony tej czynności. Zdarzeniem przyszłym, jest zdarzenie, które nie miało miejsca w chwili dokonania czynności prawnej, natomiast co do niepewności nie jest to pojęcie zdefiniowane w doktrynie czy orzecznictwie, Orzecznictwo ugruntowuje rozumienie „niepewności” w „rozsądnych ramach ludzkich oczekiwań i prognoz” (post. SN z 5.3.1999 r., I CKN 1069/98). Warunki dzielą się na zawieszające (takie, które wywołują skutki czynności prawnej dopiero po nastąpieniu zdarzenia przyszłego i niepewnego) oraz rozwiązujące (skutki czynności prawnej ustają w przypadku spełnienia się warunku).