Współuczestnictwo materialne

Współuczestnictwo materialne charakteryzuje się istnieniem jednego przedmiotu sporu dla współuczestników, np.: zobowiązanie solidarne, współwłasność; alternatywnie – zachodzi w sytuacji, gdy kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych a prawa lub obowiązki są im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej, np.: kilku pracowników zawarło z pracodawcą umowę o odpowiedzialności za mienie powierzone im łącznie – powództwo o zasądzenie odszkodowania może być wytoczone przeciwko im wszystkim.. W konstrukcji współuczestnictwa materialnego wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) stanowi suma ich wartości. Jeśli uzasadniona jest właściwość kilku sądów – powód może wybrać, przed którym sądem będzie toczyło się postępowanie (art. 43 § 1 k.p.c.).

Hasła powiązane: