Szukaj haseł:

Współuczestnictwo materialne

Współuczestnictwo materialne charakteryzuje się istnieniem jednego przedmiotu sporu dla współuczestników, np.:

Alternatywnie – zachodzi w sytuacji, gdy kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, a prawa lub obowiązki są im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej, np. kilku pracowników zawarło z pracodawcą umowę o odpowiedzialności za mienie powierzone im łącznie – powództwo o zasądzenie odszkodowania może być wytoczone przeciwko im wszystkim. W konstrukcji współuczestnictwa materialnego wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) stanowi suma ich wartości. Jeśli uzasadniona jest właściwość kilku sądów – powód może wybrać, przed którym sądem będzie toczyło się postępowanie (art. 43 § 1 k.p.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top