Szukaj haseł:

Zabezpieczenie spadku

Zabezpieczenie spadku– to instytucja prawa cywilnego, która służy do zabezpieczenia istniejącej w chwili śmierci spadkodawcy masy spadkowej, w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla jej składników. Zgodnie z art. 634 Kodeksu postępowania cywilnego: „Spadek zabezpiecza się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie” (Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296, ze zm.).

Zabezpieczenia dokonuje sąd, na wniosek lub z urzędu, w drodze postanowienia o zabezpieczeniu spadku. Wśród środków zabezpieczenia spadku Kodeks postępowania cywilnego wymienia: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu sądowego, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością. Niemniej nie jest to katalog zamknięty, a sąd w każdym osobnym przypadku stosuje taki środek zabezpieczenia, jaki uzna za odpowiedni. W przypadku zaistnienia trudności w określeniu formy zabezpieczenia, wyboru odpowiedniego środka dokonuje komornik. Jeśli pozostawione przez spadkodawcę z chwilą otwarcia spadku składniki majątkowe mogą ulec zepsuciu, sąd zarządzi ich sprzedaż przez komornika, a uzyskane ze sprzedaży środki zostaną wówczas złożone do depozytu sądowego.

Wniosek o zabezpieczenie spadku, zawierający uprawdopodobnienie wystąpienia okoliczności go uzasadniających,

„może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz Skarb Państwa reprezentowany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego” (art. 635 § 2 K.p.c).

Zabezpieczenie spadku następuje z urzędu, gdy spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela. Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu również wtedy, gdy organ administracji rządowej albo organ jednostki samorządu terytorialnego zastosował niezbędne środki tymczasowe ze względu na grożące niebezpieczeństwo naruszenia rzeczy, znajdujących się we władaniu spadkodawcy w momencie otwarcia spadku. Protokołu ze spisu inwentarza dokonuje notariusz na żądanie spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy testamentu. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony komornikowi.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top