Zarząd zwykły

Zarząd zwykły – czynności zapewniające korzystanie z rzeczy i utrzymanie jej w stanie niepogorszonym oraz zarządzanie nią w sposób umożliwiający pobieranie pożytków. Dla dokonania czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli (art. 201 k.c.), która oblicza się według wielkości udziałów, a nie ilości osób (art. 204 k.c.). Przy czynnościach zwykłego zarządu w braku zgody większości współwłaścicieli na dokonanie tych czynności, każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności (art. 201 k.c.). Z kolei w sytuacji, gdy większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd (art. 202 k.c.).