Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy powstaje poprzez zawarcie umowy zastawu w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy właścicielem przedmiotu zastawu, a wierzycielem oraz poprzez wpis do rejestru zastawów. Ustawa o rejestrze zastawów szczegółowo określa, jakie elementy powinna zawierać umowa zastawnicza, aby na jej podstawie można było dokonać wpisu do rejestru zastawów. Podstawowym skutkiem wpisania zastawu do rejestru zastawów jest to, iż od dnia dokonania wpisu w rejestrze zastawów nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł o nich wiedzieć. Ponadto wpisanie zastawu do rejestru zastawów umożliwia zaspokojenie się z przedmiotu zastawu nie tylko według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, tak jest to w przypadku zastawu zwykłego. W przypadku bowiem zastawu rejestrowego – jeśli umowa zastawnicza to przewiduje – możliwie jest także zaspokojenie się poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego. Ponadto w odniesieniu do niektórych przedmiotów zastawów i o ile umowa zastawnicza to przewiduje, możliwe jest także zaspokojenie się poprzez przejęcie przez wierzyciela przedmiotu zastawu na własność.