Szukaj haseł:

Zastaw zwykły

Zastaw stanowi ograniczone prawo rzeczowe będące prawną formę zabezpieczenia wierzytelności wierzyciela względem dłużnika.

W świetle art. 306 § 1 kodeksu cywilnego zastaw oznacza zabezpieczenie wierzytelności poprzez obciążenie rzeczy ruchomej prawem, a mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne.

Zastaw można ustanowić także na prawach. Podkreślić należy, iż zastawca (właściciel rzeczy lub praw zbywalnych będącej przedmiotem zastawu) nie musi być dłużnikiem.

Co do zasady, do ustanowienia zastawu, który byłby skuteczny względem wierzycieli zastawcy wymagana jest umowa między właścicielem rzeczy (zastawcą) i wierzycielem (zastawnikiem) w formie pisemnej z datą pewną oraz wydanie rzeczy.

W przypadku zastawu na prawach wymagana jest co do zasady umowa na piśmie z datą pewną. Przedmiotem zastawu nie może być nieruchomość, z uwagi na istniejącą odrębną, szczególną formę zabezpieczenia na mieniu nieruchomym w postaci hipoteki. Szczególną formą zastawu jest zastaw rejestrowy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top