Zatrudnianie cudzoziemców

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

1) wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;
3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej.

Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa polskiego wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji. Pod pojęciem „zatrudnienia” rozumie się tu wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są pewne grupy cudzoziemców, w tym uchodźcy, osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się, a przede wszystkim obywatele państw członkowski Unii Europejskiej oraz obywatele państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób (jednakże również ten wyjątek doznaje dalszych ograniczeń).

Przed podjęciem pracy w Polsce warto jest więc z poprzedzić konsultacją z lokalnym podmiotem posiadającym wiedzę ekspercką niezbędną do stwierdzenia czy w konkretnym wypadku konieczne jest zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca.

[oprac. mec. Robert Nogacki, 2007]

 Potrzebujesz porady prawnej odnośnie zatrudniania cudzoziemców?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz