Szukaj haseł:

Związanie ofertą

Związanie ofertą to stan prawny po złożeniu oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w którym to od decyzji oblata (adresata oferty) zależy, czy umowa zostanie zawarta. Innymi słowy jest to taka sytuacja, w której oferent nie może odmówić zawarcia umowy, jeśli oblat wyrazi taką wolę.

Okres związania oferenta złożoną ofertą zależny jest głównie od sposobu jej złożenia, ale także od fakultatywnych zastrzeżeń zawartych w ofercie.

Jeśli nie zastrzeżono w ofercie terminu związania nią przez oferenta, oferta składana oblatowi w jego obecności lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon), przestaje wiązać, jeśli nie została przyjęta niezwłocznie. W przypadku złożenia jej w inny sposób, ale nie w postaci elektronicznej, oferta wiąże składającego tak długo, jak długo trwałoby w zwykłym toku czynności otrzymanie odpowiedzi na złożoną ofertę.

Oferta złożona w postaci elektronicznej, jednak nie przez pocztę elektroniczną (do takiej oferty stosuje się zasady ogólne), wiąże oferenta, jeśli oblat niezwłocznie potwierdził jej otrzymanie. Ta ostatnia zasada może być wyłączona w stosunkach między przedsiębiorcami, jeśli strony tak postanowią.

Oferta przestaje również wiązać jeśli została skutecznie odwołana.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top