Alternatywne rozwiązywanie sporów

Alternatywne rozwiązywanie sporów

Postępowania sądowe w Polsce mają opinię przewlekłych i mało skutecznych. Tym bardziej warto więc zwrócić uwagę na możliwość zastosowania alternatywnych technik rozwiązywania sporu, takich jak mediacja, próba ugodowa albo arbitraż:

  • zgodnie z art. 1831 § 2 polskiego kodeksu postępowania cywilnego, mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania sądowego, a za zgodą stron także w toku sprawy;
  • sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być również uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę;
  • trzecią i najczęściej stosowaną w praktyce metodą alternatywnego rozstrzygania sporów jest arbitraż prowadzony jest na podstawie klauzuli arbitrażowej (tzw. zapis na sąd polubowny). Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty (art. 1157 k.p.c.). Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (art. 1161 § 1 k.p.c.).

Precyzyjne ustalenie możliwości zastosowania alternatywnych metod rozstrzygania sporów w konkretnym wypadku wymaga uważnego przeanalizowania konkretnego stanu faktycznego w świetle norm prawa polskiego.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej alternatywnego rozwiązywania sporów?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl