Alternatywny system obrotu

Alternatywny system obrotu to organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy uczestnikami tego systemu.

W praktyce główna różnica między rynkiem regulowanym a alternatywnym systemem obrotu polega na tym, że wejście na giełdę wymaga sporządzenia prospektu, co jest czynnością bardzo kosztowną. Dzięki temu alternatywne systemy obrotu oferują istotną możliwość pozyskania kapitału dla mniejszych spółek.