Doradztwo inwestycyjne

W umowie o doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, firma inwestycyjna zobowiązuje się do przygotowywania w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywania mu pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia określonych maklerskich instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi]