Firma

Firma – zgodnie z definicją zawartą w artykułach od 43² do 4310 Kodeksu cywilnego jest to imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Przedsiębiorca musi działać pod firmą. Na umowach, fakturach lub w jakichkolwiek innych formach komunikacji podmiotu z otoczeniem (np. w ofertach, reklamach itp.) powinna widnieć pełna firma. Kodeks cywilny zezwala jednak, by był to skrót firmy i oznaczenie formy prawnej – również skrótowe, na zasadach tam określonych.

Firma przedsiębiorcy podlega obowiązkowi ujawnienia we właściwym rejestrze – oznacza to, że jest ona jawna i każdy może się z nią zapoznać bez ograniczeń. Dzięki temu osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa nie są anonimowe. W Polsce funkcjonują dwa rejestry:

  1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. Krajowy Rejestr Sądowy – dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Ważne jest, że firma, pod którą przedsiębiorca działa, nie może zawierać żadnych informacji, które mogłyby wprowadzić w błąd osoby trzecie (w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca jego działalności czy źródeł zaopatrzenia). Tak zdefiniowana podlega ochronie prawnej.

Hasła powiązane: