Forfaiting

Forfaiting jest systemem refinansowania kredytów eksportowych. Polega on na zakupie należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji transakcji eksportowych w formie dyskonta weksli własnych importerów lub też akceptowanych przez nich trat, ciągnionych na nich przez eksporterów. Dla celów tego dyskonta weksle te muszą być zaopatrzone w awale pierwszorzędnych banków albo w gwarancje bankowe. Dyskonto tych weksli następuje bez prawa regresu do eksportera. Oznacza to że banki przeprowadzające takie transakcje przejmują na siebie całkowite ryzyko nie wykupienia weksla przez importera. Dokonywany jest przeważnie w formie dyskonta weksli własnych i trasowanych z awalem bankowym lub bez, oraz akredytyw dokumentowych z odroczonymi terminami płatności.

Orzeczenia: ILPP1/4512-1-167/15-2/NS Interpretacja indywidualna, wyrok NSA z dnia 18 lutego 2003 r., SA/Bk 877/2002