Spłata kredytu a zwolnienie zabezpieczeń

Spłata kredytu

Spłata kredytu a zwolnienie zabezpieczeń – jak trafnie wskazywał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 26 lutego 2006 r. (I ACa 4/04), w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że w stosunkach kredytowych nawet całkowita spłata kredytu nie powoduje automatycznego powrotu wierzytelności do zbywcy, lecz potrzebna jest tzw. cesja zwrotna, do której nabywca wierzytelności oczywiście może być przymuszony na drodze sądowej przez zobowiązanie do złożenia stosownego oświadczenia woli (por. np. J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, s. 104; A. Szpunar, Przelew na zabezpieczenie, „Rejent” 11/1995, s. 21).