We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór

Zgodnie z art. 353[1] kodeksu cywilnego  strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Strony zawierające umowę mogą zawrzeć jedną z tzw. umów nazwanych (np. sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing

Pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko

Skarga pauliańska stanowi przewidziany przepisami kodeksu cywilnego środek ochrony wierzyciela przed ucieczką dłużnika z majątkiem zagrożonym egzekucją, umożliwiającym ochronę interesów wierzyciela przed wyprowadzaniem majątku przez jego dłużnika. W praktyce niezwykle często dochodzi do sytuacji, gdy dłużnik, licząc się z tym, że jego majątek może zostać

Kompensata - inaczej potrącenie; w ogólnym znaczeniu to wyrównanie strat, wydatków, wzajemnych roszczeń między kontrahentami. Jeżeli dwie jednostki są względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony.Kompensaty należności z zobowiązaniami należy dokonywać zgodnie z przepisami ustawy

Układ w upadłości – zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz. 535 ze zm.) postępowanie upadłościowe należy prowadzić w taki sposób, aby roszczenie wierzyciela mogło zostać zaspokojone w jak największej części. Dodatkowo zakłada

Poręczyciel jest stroną umowy poręczenia. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie w stosunku do osoby wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik przedmiotowego zobowiązania nie wykonał. Poręczycielem może być także każdy podmiot prawa. Kodeks cywilny stanowi,