Ład korporacyjny

Ład korporacyjny (ang. corporate governance), inaczej nadzór właścicielski; pojęcie to oznacza zbiór norm postępowania w relacjach inwestorskich, skierowany tak do organów spółek oraz ich członków, jak również do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do zarządzania spółką w znaczeniu sensu largo.

W Polsce zasady ładu korporacyjnego opracowane zostały przez Komitet Dobrych Praktyk, w składzie którego znaleźli się reprezentanci różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym. Ostatnio Rada Giełdy przyjęła najnowszy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą zwyczajową: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

Dokument ów reguluje następujące obszary:

  • Dobre praktyki Walnych Zgromadzeń;
  • Dobre praktyki Rad Nadzorczych;
  • Dobre praktyki Zarządu;
  • Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.

Orzeczenia i komentarze

Szajkowski A., [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz do KSH, t. II, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 451, wyrok SN z 11.12.2013 r. Izba Cywilna, Wydział IV, sygn.. IV CSK 188/13