Szukaj haseł:

Plan podziału

Plan podziału na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz. 535 ze zm.), związany jest z postępowaniem w sprawie podziału funduszów masy upadłości. Jest on więc projektem podziału wszystkich aktywów upadłego przedsiębiorstwa. Sporządzany jest on po ogłoszeniu upadłości dłużnika przez syndyka, który następnie przekazuje go sędziemu-komisarzowi.

Zadaniem sędziego-komisarza po otrzymaniu takiego planu jest jego formalna oraz merytoryczna weryfikacja oraz kontrola. Art. 347 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wskazuje na podstawową treść, którą powinien zawierać każdy plan podziału. Sędzia-komisarz jest uprawniony wnieść do planu poprawki lub zobowiązać syndyka do dokonania określonych zmian w tym planie. Zwrócić należy uwagę, że od dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 347 ust. 1a plan podziału składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza się go w rejestrze. Plan podziału powinien wskazywać, czy jest planem częściowym, czy ostatecznym. Jeśli jest natomiast oddzielnym planem podziału (unormowanym w art. 348 ustawy Prawo upadłościowe), taka informacja też powinna się znaleźć w planie. Plan podziału po jego obwieszczeniu można przeglądać w sekretariacie sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. Zarzuty zgłoszone przez osoby zainteresowane rozpoznaje sędzia-komisarz.

Na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie zarzutów przysługuje zażalenie. Sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału, jeżeli nie wniesiono co do niego zarzutów. W razie wniesienia zarzutów, sprostowanie i zatwierdzenie planu podziału następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza w sprawie zarzutów, a w razie jego zaskarżenia – po wydaniu postanowienia sądu. Plan podziału wykonuje się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Zwrócić należy jednak uwagę, że wykonanie planu podziału nie może nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jednym z podstawowych sposobów wykonania planu podziału jest wydanie przez syndyka odpowiedniej kwoty wierzycielowi lub dokonanie przelewu uzyskanej kwoty na konto bankowe wskazane przez uprawnionego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top