Szukaj haseł:

Syndyk

Syndyk, zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzycieli w stopniu jak najwyższym, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, także zachować przedsiębiorstwo dłużnika. W tym celu syndyk dokonuje czynności zwykłego zarządu, umiejętnie zarządzając majątkiem upadłego. Syndykiem może zostać jedynie osoba, która uzyskała licencję. W tym celu niezbędne jest spełnienie ustawowych wymagań i zdanie egzaminu państwowego.

Do podstawowych zadań syndyka zaliczyć należy również:

  • zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości m.in.: znanych wierzycieli;
  • podejmowanie niezbędnych czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego;
  • zabezpiecza majątek upadłego przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  • dokonuje spisu inwentarza i oszacowuje masę upadłości na podstawie wpisów w księgach podatkowych upadłego oraz dokumentów bezspornych;
  • układa plan likwidacyjny ustalając tym samym, w jaki sposób zostanie sprzedany majątek upadłego;
  • sporządza listę wierzytelności i przeprowadza likwidację majątku, a następnie rozdysponowuje uzyskane pieniądze między wierzycieli upadłego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top