Zachowek - instytucja ta została szczegółowo uregulowana w art. 991 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem jest to roszczenie o zapłatę

Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sprawy te należą do właściwości sądu ostatniego