Szukaj haseł:

Spadek – to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, zwanego spadkodawcą, jakie przechodzą z chwilą jego śmierci na uprawnione do nich

Godność dziedziczenia – to instytucja prawa spadkowego, warunkująca możliwość dziedziczenia przez spadkobiercę. Niegodność dziedziczenia powoduje, że spadkobierca może zostać wyłączony

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta

Testament allograficzny - forma testamentu uregulowana w art.951 k.c., który do swej ważności wymaga spełnienia następujących przesłanek: spadkodawca musi oświadczyć

Back to top