Szukaj haseł:

Ustawa o rachunkowości – to ustawa z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.),

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – to działania z zakresu rachunkowości jednostki, ujmujące na podstawie dowodów księgowych zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym

Inwentaryzacja – jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych,

Zestawienie obrotów i sald stanowi zbiór księgowań na kontach i pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych. Zestawienie obrotów i

Back to top