Zestawienie obrotów i sald

Zestawienie obrotów i sald

Zestawienie obrotów i sald stanowi zbiór księgowań na kontach i pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych. Zestawienie obrotów i sald za ostatni miesiąc roku obrotowego dostarcza danych potrzebnych do sporządzenia bilansu końcowego.

Art. 18. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) omawia zestawienie obrotów i sald. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się zestawienie na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca.

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych. Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów. Zestawienie obrotów i sald zawiera:

  1. symbole lub nazwy kont,
  2. salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
  3. obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
  4. sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Orzeczenia

II SA/Gd 5/15 – Wyrok WSA w Gdańsku, II SA/Gd 472/13 – Wyrok WSA w Gdańsku

Potrzebujesz pomocy dotyczącej zestawienia obrotów i sald?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl