Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy

Rażąco niska cena – jej definicja nie została unormowana przez ustawodawcę w obowiązujących przepisach. Niemniej jednak praktyka wydatkowania środków publicznych

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie