Szukaj haseł:

to podmiot profesjonalnie trudniący się reprezentacją innych podmiotów przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie realizacji ciążących na tych podmiotach obowiązków celnych i podatkowych

Rażąco niska cena – jej definicja nie została unormowana przez ustawodawcę w obowiązujących przepisach. Niemniej jednak praktyka wydatkowania środków publicznych oraz ustawa Prawo zamówień

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu,

Umowa ramowa jest umową, która nie posiada w przepisach obowiązującego prawa obszernej i wyczerpującej definicji legalnej. Definicja przedmiotowej umowy została bardzo wąsko przedstawiona w

Back to top