Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o

Pojęcie rok obrotowy pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na:pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz

W pierwszej kolejności rachunek walutowy jest przydatny dla osób, które podejmują bieżące operacje finansowe w walutach obcych. Jednakże, warto zwrócić

Rachunek powierniczy - mogą być na nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku (na podstawie odrębnej umowy) przez osobę

Rachunek bieżący - przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania pewnych rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. W

Program DOKE (Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych) to system polegający na wzajemnych okresowych rozliczeniach między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a

Przelew transgraniczny (zagraniczny) - przy wykonywaniu zlecanych przez klientów banków poleceń przelewu i wpłat gotówkowych w obrocie z państwami członkowskimi