Rachunek bieżący

Rachunek bieżący – przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania pewnych rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. W szczególności, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

W praktyce przepisy te wymuszają na przedsiębiorcach posiadanie co najmniej jednego rachunku bankowego, co zresztą nie stanowi wymogu zbyt rygorystycznego, jeśli wziąć pod uwagę, że praktyka obrotu gospodarczego i tak zmierza w kierunku dematerializacji pieniądza i zastępowania gotówki przez różne rodzaje elektronicznych zapisów.

Na działaniu ustawodawcy skorzystały natomiast banki, które stworzyły bardzo szeroką ofertę rachunków zastrzeżonych dla przedsiębiorców.

Oferta banków w zakresie rachunków bieżących

Rachunek bieżący w ABN AMRO

„ABN AMRO Bank (Polska) S.A. otwiera i prowadzi rachunki bieżące w PLN oraz wszystkich walutach wymienialnych. Oprocentowanie rachunków i podstawowe waluty, w których rachunki są prowadzone zamieszczone są w aktualnej Tabeli Oprocentowania. Możliwe jest otwieranie dodatkowych subkont do rachunków już istniejących.”

Rachunek bieżący z kredytem | Kredyt w rachunku bieżącym w Dominet Banku

„Właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw proponujemy rachunek bieżący z szybkim kredytem. Atrakcyjne oprocentowanie, łatwy dostęp do kredytu i wygodna obsługa konta sprawiają, że jest to idealny rachunek dla przedsiębiorców.”

Rachunek bieżący i rachunek pomocniczy w Kredyt Banku

„Poszukujesz kompleksowych rozwiązań bankowych gwarantujących maksymalną efektywność prowadzonej przez Ciebie działalności? Zacznij od założenia rachunków w Kredyt Banku – wyjątkowych narzędzi finansowych.”

Rachunek bieżący w Deutsche Bank

„W naszej ofercie znajduje się obsługa rachunków bieżących dla dużych firm oraz korporacji międzynarodowych. Rachunki prowadzone są w PLN oraz w walutach wymienialnych. Aktualne oprocentowanie złotowego rachunku bieżącego wynosi 0,1% p.a. i jest naliczane od minimalnego salda 50.000 PLN. „

Rachunek bieżący z kredytem w Dominet Banku

„Właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw proponujemy rachunek bieżący z szybkim kredytem. Atrakcyjne oprocentowanie, łatwy dostęp do kredytu i wygodna obsługa konta sprawiają, że jest to idealny rachunek dla przedsiębiorców.”