Raporty okresowe

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz odpowiednio, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, z przepisami rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego funduszem – rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Emitent, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ma obowiązek przekazywać raporty okresowe:

 1. kwartalne;
 2. półroczne;
 3. roczne.

Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego, skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych]

Co powinny zawierać raporty okresowe – kwartalne?

Raport kwartalny zawiera, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń – w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń), zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.

Przy wszystkich danych zawartych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne:

 1. w przypadku bilansu – przedstawiające stan na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego,
 2. w przypadku rachunku zysków i strat (ogólnego rachunku zysków i strat oraz technicznego rachunku ubezpieczeń) oraz rachunku przepływów pieniężnych – za analogiczne kwartały poprzedniego roku obrotowego,
 3. w przypadku zestawienia zmian w kapitale własnym – za poprzedni rok obrotowy oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały poprzedniego roku obrotowego

– sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego.

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, będące składnikiem raportu kwartalnego, zawiera informację dodatkową, przedstawiającą informację o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów oraz:

 1. zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących;
 2. opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;
 3. objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie;
 4. informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych;
 5. informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;
 6. wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta;
 7. informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

W przypadku stosowania MSR kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach.

Raport kwartalny zawiera dodatkowo:

 1. wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);
 2. opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;
 3. wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności;
 4. stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych;
 5. wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;
 6. zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób;
 7. wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:
  • postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
  • dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania;
 8. informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o:
  • podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
  • powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
  • przedmiocie transakcji,
  • istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;
 9. informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem:
  • nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  • łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
  • okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  • warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
  • charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki;
 10. inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta;
 11. wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych]

Co powinny zawierać raporty okresowe – półroczne?

Raport półroczny zawiera co najmniej:

 1. wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);
 2. półroczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym:
  • w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie albo, w przypadku emitenta będącego funduszem, w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,
  • w przypadku stosowania MSR półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji pełnej, której zakres został określony w tych standardach;
 3. sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego, zwane dalej „półrocznym sprawozdaniem z działalności emitenta”, zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
 4. oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy (a w przypadku funduszu – wynik z operacji), oraz że półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
 5. oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;
 6. raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, a w przypadku emitenta będącego funduszem – również oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym;
 7. w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu oraz półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy.

Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym dodatkowo za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych]

Co powinny zawierać skonsolidowane raporty okresowe – półroczne?

Skonsolidowany raport półroczny zawiera co najmniej:

 1. wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);
 2. półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym:
  • w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie,
  • w przypadku stosowania MSR półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji pełnej, której zakres został określony w tych standardach;
 3. sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwane dalej „półrocznym sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej emitenta”, zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
 4. oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
 5. oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;
 6. raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych]

Co powinny zawierać raporty okresowe – roczne?

Raport roczny zawiera co najmniej:

 1. pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, a w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami – również w odniesieniu do każdego subfunduszu, z określeniem adresatów raportu rocznego;
 2. wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);
 3. roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie albo, w przypadku emitenta będącego funduszem, w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych;
 4. sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zwane dalej „sprawozdaniem z działalności emitenta”;
 5. oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy (a w przypadku funduszu – wynik z operacji), oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
 6. oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;
 7. opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego, przy czym:
  • w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń – dodatkowo opinię aktuariusza, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów,
  • w przypadku emitenta będącego funduszem – dodatkowo oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym,
  • w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami – opinie i raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy,
  • w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego dodatkowo w roku, w którym dokonano emisji obligacji – opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu tych obligacji.

Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego, a w przypadku funduszu oraz subfunduszu w zestawieniu lokat wykazuje się wyłącznie dane porównywalne w zakresie pozycji zagregowanych, wymienionych w tabeli głównej.

W przypadku wszystkich emitentów, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera, z uwzględnieniem przepisów szczególnych:

 1. informacje określone w przepisach o rachunkowości;
 2. omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym;
 3. opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.

W przypadku emitenta prowadzącego działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

 1. informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym;
 2. informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem;
 3. informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji;
 4. informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania;
 5. opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro;
 6. informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach;
 7. informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta;
 8. w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji;
 9. objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok;
 10. ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 11. ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności;
 12. ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik;
 13. charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej;
 14. zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową;
 15. zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji;
 16. wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie;
 17. wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym;
 18. w przypadku spółek kapitałowych – określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie);
 19. wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu;
 20. informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy;
 21. wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień;
 22. informację o systemie kontroli programów akcji pracowniczych;
 23. wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta;
 24. informację o:
  • dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,
  • łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz, jeżeli spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z tytułu badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego,
  • pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z innych tytułów niż określone w lit. b, dotyczącego danego roku obrotowego,
  • informacje określone w lit. b i c należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego.

W przypadku emitenta będącego bankiem, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

 1. informacje o których mowa powyżej, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej;
 2. informacje o źródłach finansowania działalności operacyjnej banku, z wyszczególnieniem udziału poszczególnych czynności bankowych w finansowaniu działalności banku ogółem, z uwzględnieniem struktury terytorialnej;
 3. informacje o liczbie i wartości wystawionych przez bank tytułów egzekucyjnych i wartości zabezpieczeń, ustanowionych na rachunkach lub aktywach kredytobiorców;
 4. informacje o innych istotnych umowach pomiędzy bankiem a bankiem centralnym lub organami nadzoru;
 5. informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji, niedotyczących działalności operacyjnej banku, o wszystkich zobowiązaniach umownych wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, umowach o subemisje oraz gwarancjach udzielonych podmiotom od niego zależnym;
 6. opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz charakterystykę polityki kredytowej banku;
 7. charakterystykę aktywów i pasywów banku oraz opis głównych pozycji bilansu;
 8. strukturę udzielonych kredytów;
 9. strukturę posiadanych depozytów;
 10. określenie przeciętnej podstawowej stopy procentowej stosowanej w banku dla depozytów i kredytów w ciągu roku obrotowego;
 11. opis udzielonych przez bank gwarancji i poręczeń.

W przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

 1. informacje o których mowa powyżej, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń;
 2. informacje o strukturze portfela ubezpieczeń oraz o ogólnych warunkach ubezpieczeń, taryfach i wysokości stawek ubezpieczeniowych, stosowanych przez emitenta;
 3. informacje o uzyskanych przez emitenta zezwoleniach udzielonych przez właściwy organ nadzoru, w tym związanych ze zmianami zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności;
 4. informacje o cofnięciu przez właściwy organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń;
 5. informacje o ustanowieniu zarządu komisarycznego, z podaniem przyczyn oraz okresu, na jaki zarząd komisaryczny został ustanowiony;
 6. informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka na udziale własnym przekraczającą 25 % łącznej wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kapitału własnego;
 7. opis zawartych przez zakład ubezpieczeń głównych umów reasekuracyjnych;
 8. opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi;
 9. przedstawienie aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, dotyczącej struktury sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stanu pokrycia marginesu wypłacalności oraz kapitału gwarancyjnego środkami własnymi, jak również stanu pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami, wraz z zestawieniem struktury aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ich wysokości w porównaniu z limitami określonymi w odrębnych przepisach, oraz informacje o zgodzie udzielonej przez właściwy organ na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych innych aktywów, w tym znajdujących się za granicą.

W przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również informacje określone powyżej, z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa leasingowego, oraz dokładny opis charakteru umów zawieranych na oddanie w odpłatne użytkowanie aktywów trwałych.

W przypadku emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym lub funduszem sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

 1. informacje określone powyżej, z uwzględnieniem specyfiki działalności narodowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu,
 2. omówienie podstawowych zmian w portfelu inwestycyjnym narodowego funduszu inwestycyjnego lub lokatach funduszu, z opisem głównych inwestycji dokonanych w danym roku obrotowym oraz zmian w strukturze portfela (lokat);
 3. omówienie polityki inwestycyjnej narodowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą działań związanych z realizacją jego celu.

W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami, sprawozdanie z działalności emitenta sporządza się dla funduszu oraz osobno dla każdego subfunduszu.

W przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego albo zagraniczną jednostką terytorialną sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również informacje określone powyżej, z uwzględnieniem specyfiki ich działalności, oraz:

 1. omówienie znaczących zmian w powierzchni lub przynależności do struktur administracyjnych oraz w podstawowych danych demograficznych;
 2. omówienie znaczących zmian w powiązaniach organizacyjnych jednostki z innymi podmiotami;
 3. omówienie znaczących zmian w aktywności gospodarczej na terenie jednostki;
 4. omówienie znaczących zmian w stanie posiadania mienia;
 5. opis zadań realizowanych przez jednostkę;
 6. zmiany w organizacji świadczenia usług komunalnych;
 7. określenie wydatków na poszczególne zadania realizowane przez jednostkę;
 8. określenie dochodów ogółem budżetu jednostki;
 9. ocenę efektywności uzyskiwania dochodów przez jednostkę oraz opis trybu i efektywności planowania budżetowego oraz wykonywania budżetu jednostki;
 10. informacje o zaciągniętych przez emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, umów pożyczek, poręczeń i gwarancji, z określeniem ustanowionych zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań;
 11. prognozę spłaty ciążących na emitencie zobowiązań;
 12. opis perspektyw rozwoju jednostki oraz ocenę obecnej efektywności usług komunalnych z określeniem planów w zakresie ich rozwoju;
 13. zmiany w zakresie zarządzania jednostką.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych]

Co powinny zawierać skonsolidowane raporty okresowe – roczne?

Skonsolidowany raport roczny zawiera:

 1. pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w sposób zwięzły, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów skonsolidowanego raportu rocznego;
 2. wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);
 3. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie;
 4. sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwane dalej „sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej emitenta”;
 5. oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
 6. oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego
 7. opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych]

Hasła powiązane: