Swap walutowy | Transakcje swapowe

Swap walutowy jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami obejmującą wymianę przepływów gotówkowych. Wymiany walutowe (currency swaps) polegają na zamianie płatności w jednej walucie na płatności w drugiej i służą do zarządzania ryzykiem walutowym. Stosowane są różne formy rozliczeń wzajemnych zobowiązań stron. Oprócz wymiany sald, czasami dokonuje się wymian nominalnych wielkości kontraktu.”

Jan Woźniak: Transakcje swapowe z podmiotami niebankowymi

Transakcje zamiany (swaps) są jedną z wielu kategorii instrumentów pochodnych stosowanych do zabezpieczania ryzyka walutowego i stóp procentowych. Najpowszechniejszym zastosowaniem transakcji zamiany dla podmiotów niebankowych jest zmniejszenie niedopasowania struktury walutowej oraz wrażliwości na zmiany stóp procentowych pomiędzy aktywami i pasywami.

FX swap

Polega na wymianie jednej waluty na drugą po kursie spot z jednoczesnym ustaleniem dokonania w przyszłości transakcji odwrotnej po kursie terminowym.

Nota prawna: Przed użyciem strony „Swap walutowy”, proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z „Warunkami korzystania z portalu”.