Warranty opcyjne

Pobierz ten artykuł jako PDF

Warranty opcyjne stanowią instrument finansowy łączący cechy warranty subskrypcyjnegoopcji. W najprostszy sposób można je zdefiniować jako uprawnienie do nabycia od emitenta (warrant kupna) lub zbycia emitentowi (warrant sprzedaży) w określonym terminie instrumentu bazowego po określonej przez strony cenie wykonania.

Po co emituje się warranty opcyjne?

Emitentem warrantów jest podmiot, który oszacował zmianę wartości instrumentu bazowego w czasie i poprzez emisję warrantu opcyjnego niejako „zakłada się z rynkiem”, że szacunek ten jest prawidłowy. W miarę jak upływa czas od emisji warrantu i zbliża się czas jego wykonania, warunki rynkowe mogą wskazywać, że cena po której emitent zobowiązał się kupić albo sprzedać instrument bazowy (tzw. cena wykonania) jest bardziej lub mniej korzystna od ceny rynkowej, co wpływa na sposób w jaki szacowana jest wartość warrantu. W zależności od sytuacji na rynku, warrant umożliwia więc albo jego emitentowi albo jego posiadaczowi osiągnięcie zysku wynikającego z różnicy między ceną wykonania jaka została określona w warrancie a ceną rynkową.

Czym warranty opcyjne różnią się od opcji i warrantów subskrypcyjnych?

Podobnie jak opcja, warrant jest instrumentem zbywalnym, ale od opcji odróżnia go to, że jego emitentem jest konkretny podmiot podczas gdy opcja ma bardziej abstrakcyjny charakter.

Natomiast różnica między warrantem subkrypcyjnym a opcyjnym polega na tym, że warrant subskrypcyjny emituje spółka na własne akcje (i nie musi określać w nim ceny objęcia akcji) podczas gdy warrant opcyjny możne uplasować na rynku dowolny emitent papierów wartościowych, wskazując dowolny instrument bazowy i jego cenę w określonym punkcie przyszłości. Ponadto, należy mieć na względzie, że warrant subskrypcyjny zawsze jest papierem wartościowym, podczas gdy warranty opcyjne zaliczane są do mniej ostrej kategorii instrumentów pochodnych.

Realizacja warrantu opcyjnego

Teoretycznie realizacja prawa z warrantu polega na tym, że w określonym momencie przyszłości jego emitent powinien nabyć od posiadacza warrantu albo sprzedać mu instrument bazowy po określonej cenie. Jednak w praktyce dostarczenie instrumentu bazowego zastępowane bywa przez rozliczenie pieniężne, wynikające z porównania ceny ustalonej w warrancie i ceny rynkowej.

Takie rozliczenie daje większą swobodę w konstruowaniu warrantów, ponieważ ich instrumentami bazowymi mogą być również takie prawa majątkowe, których nie da się „dostarczyć” np. indeksy giełdowe albo stopy procentowe. W tym ostatnim wypadku warranty opcyjne definiuje się więc jako prawa przysługujące ich nabywcy wobec emitenta do żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach emisji i obrotu) od różnicy pomiędzy:
1) ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (warrant opcyjny sprzedaży) albo
2) ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (warrant opcyjny kupna).

Rodzaje warrantów opcyjnych

Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje warrantów opcyjnych:

1) europejski warrant kupna uprawnia inwestora do nabycia instrumentu bazowego po ustalonej wcześniej cenie wykonania, w wyznaczonym dniu wygaśnięcia, lub otrzymania kwoty rozliczenia;

2) europejski warrant sprzedaży uprawnia inwestora do sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej wcześniej cenie, w wyznaczonym dniu wygaśnięcia, lub otrzymania kwoty rozliczenia;

3) amerykański warrant kupna uprawnia inwestora do nabycia instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dowolnym dniu, nie późniejszym niż wyznaczony dzień wygaśnięcia, albo otrzymania w takim dniu kwoty rozliczenia;

4) amerykański warrant sprzedaży uprawnia inwestora do sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dowolnym dniu, nie późniejszym niż wyznaczony dzień wygaśnięcia, albo otrzymania w takim dniu kwoty rozliczenia.

Warranty na giełdzie

Ponieważ niektóre warranty są papierami wartościowymi, to teoretycznie warranty na okaziciela mogą być notowane na giełdzie. Tym niemniej aktualnie (tj. 10.01.2007) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie notuje żadnych serii warrantów. Ostatnie serie warrantów były notowane w dniu 16 grudnia 2005 r. Wszystkie notowane przed tym dniem warranty zostały przez ich emitentów wycofane z obrotu giełdowego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie notowała warranty europejskie i amerykańskie na akcje pojedynczych spółek, indeksy giełdowego oraz kontrakty terminowe na WIG20, czyli były to w przeważającej mierze warranty opcyjne a nie subskrypcyjne.