Warranty subskrypcyjne

  Pobierz ten artykuł jako PDF

W celu podwyższenia kapitału zakładowego spółka akcyjna może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

1) uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych,
2) cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie,
3) liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny,
4) termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat.

Czym warranty subskrypcyjne różnią się od praw poboru?

Ponieważ prawa poboru mogą w pewnych sytuacjach stanowić odrębne papiery wartościowe, których konstrukcja bardzo przypomina warranty subskrypcyjne, to warto jest wskazać na istotną różnicę między nimi, która polega na tym, że prawa poboru mogą zostać objęte wyłącznie przez osoby już posiadające akcje spółki, natomiast warranty mogą zostać objęte przez dowolne podmioty prawa. Już po objęciu różnica między tymi papierami wartościowymi nie jest już tak istotna, ponieważ zarówno prawa poboru jak i warranty mogą stanowić przedmiot dalszego obrotu.

Czym warranty subskrypcyjne różnią się od warrantów opcyjnych i prywatnych?

Warranty prywatne nie są papierem wartościowym, ale rodzajem zobowiązania wzajemnego zbliżonego w treści do warrantów subskrypcyjnych. Polega ono na tym, że jedna strona zobowiązuje się spełnić na rzecz spółki określone świadczenie (np. udzielić jej pożyczki na korzystnych warunkach) a druga strona zobowiązuje się doprowadzić w zamian do przydzielenia jej akcji tej spółki (np. konwertowania wierzytelności o zwrot pożyczki na akcje).

Natomiast warranty opcyjne, w przeciwieństwie do subskrypcyjnych, nie są emitowane przez samą spółkę, ale podmiot trzeci (np. bank) i ich przedmiot stanowi nabycie pewnych papierów wartościowych po określonej cenie w sposób przypominający objęcie akcji w wykonaniu warrantu subskrypcyjnego (nabycie takie nazywane jest dostawą instrumentu bazowego). O ile warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi, to warranty opcyjne należą do mniej ostrej kategorii instrumentów finansowych w postaci tzw. instrumentów pochodnych.

Warranty na giełdzie

Ponieważ niektóre warranty są papierami wartościowymi, to teoretycznie warranty na okaziciela mogą być notowane na giełdzie. Tym niemniej aktualnie (tj. 10.01.2007) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie notuje żadnych serii warrantów. Ostatnie serie warrantów były notowane w dniu 16 grudnia 2005 r. Wszystkie notowane przed tym dniem warranty zostały przez ich emitentów wycofane z obrotu giełdowego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie notowała warranty europejskie i amerykańskie na akcje pojedynczych spółek, indeksy giełdowego oraz kontrakty terminowe na WIG20, czyli były to w przeważającej mierze warranty opcyjne a nie subskrypcyjne.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz