Zgłoszenie zamiaru koncentracji

Dokonując jakichkolwiek przejęć albo połączeń podmiotów gospodarczych w Polsce, warto jest pamiętać o przepisach dotyczących zgłoszenia prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Powyższy obowiązek dotyczy:

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;

2) przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców;

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Warto mieć również na względzie, że istnieje wiele regulacji szczególnych, dotyczących m.in. wykonywania prawa głosu z akcji spółek publicznych oraz niektórych podmiotów sektora finansowego.

Użyteczne linki

Publikacje do pobrania z serwera Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kontrola koncentracji w sektorze instytucji finansowych w świetle przepisów i orzecznictwa wspólnotowego

Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie procedury zgłaszania zamiaru koncentracji

Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji