Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa jest rodzajem umowy z zakresu prawa zobowiązań. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą liczbę rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Tym samym dla jej ważności nie jest wymagana szczególna forma prawna jej udzielenia.

Kodeks cywilny nie ogranicza podmiotów mogących być stroną umowy pożyczki pieniężnej. Oznacza to, że mogą nimi być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wskazać jednak należy, że instytucje zajmujące się zawodowo finansami w ramach swojej działalności gospodarczej podlegają ograniczeniom wynikającym np. z Prawa bankowego.

Pożyczka gotówkowa jest umową pożyczki o charakterze konsensualnym, w związku z czym staje się skuteczna i obowiązuje poprzez samo porozumienie stron wraz z wydaniem przedmiotu pożyczki. Warto zwrócić uwagę, że przy umowie pożyczki gotówkowej zastosowanie ma zasada walutowości określona w art. 358 k.c., zgodnie z którą jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki wynosi 2% kwoty lub wartości pożyczki. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Podstawa prawna

  • art. 720–724 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Orzeczenia i komentarze

  • Ciszewski Jerzy (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, 2014.
  • Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013.

Potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej pożyczki gotówkowej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl