Izba skarbowa

Izba skarbowa

Izba skarbowa jest ciałem pomocniczym wobec kierującego nią Dyrektora Izby skarbowej, który jest państwowym organem podatkowym – czynną stroną stosunku prawnopodatkowego. Jest on podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową i terminową realizację zadań Izby i podległych urzędów skarbowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych Ministra Finansów. Dyrektor Izby Skarbowej kieruje pracą Izby Skarbowej przy pomocy wicedyrektorów, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. Do zadań Dyrektora Izby skarbowej należą:

  1. nadzór nad urzędami skarbowymi,
  2. rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych,
  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 720),
  4. rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w pierwszej instancji,
  5. ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów,
  6. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Orzeczenia

Wyrok SN – I CKN 1256/00

Potrzebujesz pomocy dotyczącej izby skarbowej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl