Referendum gminne

Referendum gminne

Referendum gminne jest rodzajem referendum lokalnego na terenie gminy, w którym jej mieszkańcy wyrażają swoją wolę, rozstrzygając sprawy dotyczące ich wspólnoty. Referendum gminne jest instytucją demokracji bezpośredniej przewidzianą przez ustawodawcę.

Referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców zostało przewidziane m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 4c tejże ustawy w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy może być przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców. Z inicjatywą przeprowadzenia przedmiotowego referendum wystąpić może jedynie grupa co najmniej 15 obywateli, o której mowa w art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Referendum, gminnego nie przeprowadza się, jeżeli z analizy przeprowadzonej przed referendum wynika, iż na skutek podziału lub ustalenia nowych granic gminy dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin. Podobnie w przypadku, kiedy w skutek podziału gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Ponadto wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informację o publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym protokołu wyniku referendum na terenie danej gminy.

Podstawa prawna

Orzeczenia i komentarze

  • Chmielnicki Paweł (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz 2013 r.
  • Wyrok NSA z dnia 27.06.2012 r., sygn. Akt II OSK 943/12

Potrzebujesz pomocy dotyczącej referendum gminnego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl