Szukaj haseł:

Ochrona i udostępnianie danych osobowych (w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – dane osobowe i ich udostępnianie podlega ochronie prawnej, jednak

Wolontariat – to wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku

Nadzór nad działalnością pożytku publicznego – to nadzór sprawowany nad tą działalnością tych organizacji, sprawowany przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w zakresie

Przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku dochodowego, wynikającego z

Back to top