Szukaj haseł:

 to sposób załatwienia sprawy administracyjnej uregulowany w Dziale II, Rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr

 to współpraca między polskimi organami administracyjnymi a organami administracyjnymi Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zakresie załatwiania spraw administracyjnych, w szczególności udostępniania informacji

 to określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym, nakładane na osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przez organ administracji publicznej

 to ogół przepisów regulujących stosunki między podmiotami świadczącymi usługi medyczne, reprezentujących je pracowników służby zdrowia, a podmiotami korzystającymi z tych usług, zwanymi pacjentami. Dziedzinę

Back to top