Szukaj haseł:

 to stanowiący źródło dochodu budżetu państwa podatek pośredni, konsumpcyjny, który obciąża określony, wskazany w ustawie katalog wyrobów. Regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym (zwanym w

zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900), za zobowiązania podatkowe podatnik odpowiada całym swoim

to ciężar publicznoprawny, danina ponoszona na rzecz państwa z tytułu własności lub posiadania nieruchomości. Określenie wysokości stawek podatku należy do kompetencji gminy, ale tylko

to instytucja prawa podatkowego określająca moment ustania ciążącego na podatniku, płatniku i inkasencie zobowiązania podatkowego. Przepisy regulujące zagadnienia związane z wygaśnięciem zobowiązań podatkowych znajdują

Back to top