Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą następujących czynności:sprzedaż walut obcych; przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:sprzedaży, dożywocia, o dział spadku - w części

Zobowiązanie podatkowe to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego

Stosownie do art. 306e § 1 Ordynacji Podatkowej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Przed wydaniem zaświadczeń, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na

Stosownie do art. 306a § 1 Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w

Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących

Podatek liniowy według definicji oznacza taką metodę obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. W Polsce jest to podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej obliczany według jednolitej 19%

Formularze VAT – deklaracje służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku od towarów i usług. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych lub kwartalnych.Najpopularniejsze rodzaje formularzy VAT to:VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu

Podatek dochodowy na ogólnych zasadach jest to podatek dochodowy od osób fizycznych ukonstytuowany przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa

Podatkowe procedury wewnętrzne to jedno ze źródeł zarządzania ryzykiem podatkowym.Procedury wewnętrzne pozwalają na zdefiniowanie źródła, zakresu, terminów i sposobów przekazywania informacji.Prawidłowo opracowane wewnętrzne procedury podatkowe powinny obejmować:zasady rozliczeń transakcji istotnych z punktu widzenia działalności firmy (transakcje krajowe, eksport, import, wewnątrzwspólnotowe transakcje, transakcje z podmiotami

Zryczałtowane opodatkowanie podatkiem dochodowym jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez