Szukaj haseł:

Podatek od spadków i darowizn – opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw

 to stanowiący źródło dochodu budżetu państwa podatek pośredni, konsumpcyjny, który obciąża określony, wskazany w ustawie katalog wyrobów. Regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym (zwanym w

zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900), za zobowiązania podatkowe podatnik odpowiada całym swoim

to ciężar publicznoprawny, danina ponoszona na rzecz państwa z tytułu własności lub posiadania nieruchomości. Określenie wysokości stawek podatku należy do kompetencji gminy, ale tylko

Back to top