Przewodniczący rady gminy

Przewodniczący rady gminy

Przewodniczący rady gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głównym zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady gminy oraz prowadzenie obrad. Ponadto, do ważniejszych zadań przewodniczącego rady gminy należy zwołanie sesji rady, zawiadamianie społeczności lokalnej o terminie, porządku i miejscu obrad czy ustalanie porządku obrad każdej ze sesji rady gminy.

Przewodniczącemu przysługują również prawa i obowiązki tzw. policji sesyjnej. Działania w tamach tych kompetencji obejmują prowadzenie obrad, otwarcie i zamknięcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, otwarcie i zamknięcie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań, udział w głosowaniach oraz podpisywanie uchwał.

Przewodniczący powoływany jest na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję rady gminy w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Podstawa prawna

Orzeczenia i komentarze

  • Chmielnicki Paweł (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, 2013.
  • Wyrok NSA z dnia 14.06.1995 r., sygn. Akt II SA 972/95
  • Wyrok NSA z dnia 19.01.1995 r., sygn. akt II SA 1682/94

Potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej funkcji przewodniczącego rady gminy?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl