Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela oznacza równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank dłużnika obciążenia rachunku dłużnika i cofnięcie uznania rachunku wierzyciela w przypadku dokonanego przez dłużnika odwołania polecenia zapłaty.

Polecenie zapłaty w ofercie polskich banków

Lista banków w Polsce, które obsługują polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty – serwis tematyczny

„Polecenie Zapłaty (Direct Debit) to usługa, dzięki której zapomnisz o ratach, rachunkach, abonamentach i… karnych odsetkach. To najwygodniejsza i w pełni bezpieczna forma płatności.”

Polecenie zapłaty w ABN AMRO

„Jest to efektywna forma rozliczeń bezgotówkowych, umożliwiająca inkaso powtarzających się należności takich, jak opłaty za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty, spłaty kredytów, raty leasingowe, składki ubezpieczeniowe itp. Polecenie Zapłaty jest formą rozliczeń mającą zastosowanie tak w stosunku do osób indywidualnych, jak i w odniesieniu do przedsiębiorstw np. z tytułu cyklicznych dostaw towaru lub świadczonych usług.”

Polecenie zapłaty w Citibank Handlowy

„Elektroniczny system proponowany przez Bank – Direct Debiting – Polecenie Zapłaty – pozwala naszym Klientom szybko i pewnie otrzymywać płatności od Dłużników. Główną zaletą tego systemu jest możliwość automatycznego inicjowania płatności przez Wierzyciela, co pozwala uniknąć opóźnień w egzekwowaniu należności.”

Polecenie zapłaty w Banku BISE

„Polecenie zapłaty to bardzo prosty, wygodny i bezpieczny sposób regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości. W ten sposób możesz opłacać usługi telekomunikacyjne (np. TP S.A., Netia S.A., telefonie komórkowe), rachunki za energię elektryczną, cieplną i gaz, składki ubezpieczeniowe, telewizję kablową, itd. Trzeba się tylko upewnić czy Twój usługodawca przyjmuje płatności w takiej formie. „

Polecenie zapłaty w świetle ustawy prawo bankowe

Przeprowadzenie rozliczeń poleceniem zapłaty jest dopuszczalne pod warunkiem:

1) posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty, określające w szczególności: zakres odpowiedzialności banków wykonujących polecenie zapłaty, przyczyny odmowy wykonania polecenia zapłaty przez bank dłużnika, procedury dochodzenia wzajemnych roszczeń banków, wynikających ze skutków odwołania polecenia zapłaty przez dłużnika, wzory jednolitych formularzy oraz zasady wykonywania przez banki poleceń zapłaty za pomocą elektronicznych nośników informacji,

2) udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania rachunku dłużnika w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach zapłaty z tytułu określonych zobowiązań,

3) zawarcia pomiędzy wierzycielem a bankiem prowadzącym jego rachunek umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty przez wierzyciela, zawierającej w szczególności: zgodę banku na stosowanie polecenia zapłaty przez wierzyciela, zasady składania i realizowania poleceń zapłaty, zgodę wierzyciela na obciążenie jego rachunku kwotami odwoływanych poleceń zapłaty wraz z odsetkami zwróconymi dłużnikowi w związku z odwołaniem polecenia zapłaty oraz zakres odpowiedzialności wierzyciela i banku,

4) że maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie przekracza równowartości, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne:

a) 1.000 euro – w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej,

b) 50.000 euro – w przypadku pozostałych dłużników.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz