System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego

Rachunek powierniczy - mogą być na nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku (na podstawie odrębnej umowy) przez osobę

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych może być prowadzony wyłącznie przez:

Rachunek bieżący - przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania pewnych rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. W

Rachunek bankowy - przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania

Program DOKE (Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych) to system polegający na wzajemnych okresowych rozliczeniach między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a

Przelew transgraniczny (zagraniczny) - przy wykonywaniu zlecanych przez klientów banków poleceń przelewu i wpłat gotówkowych w obrocie z państwami członkowskimi

Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty

Efektywna stopa procentowa to uniwersalny miernik rzeczywistego zysku, służący do uszeregowania inwestycji według ich zyskowności. Efektywna stopa procentowa umożliwia potencjalnemu