Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera

Czynności bankowe obejmują:przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie

Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą

Kauzalność czynności prawnej w polskim porządku prawnym oznacza, iż jej ważność jest zależna od istnienia prawidłowej przyczyny przysporzenia. Osoba dokonująca

Przez oświadczenie woli jako niezbędny element każdej czynności prawnej rozumie się taki przejaw woli, który wyraża w sposób dostateczny zamiar

Poręczyciel jest stroną umowy poręczenia. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Poręczyciel zobowiązuje się

Formularze PCC – informacje, deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawowym