Szukaj haseł:

Postępowanie przyspieszone (w wykroczeniach)

Postępowanie przyspieszone

Postępowanie przyspieszone jest szczególnym rodzajem postępowania unormowanym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przedmiotowy tryb postępowania stosuje się w sytuacjach kiedy sprawca został ujęty na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia i niezwłocznie doprowadzono go do sądu. Wskazany rodzaj postępowania stosuje się do osób niemających stałego miejsca zamieszkania lub pobytu, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, ponadto również do osób, które przebywają jedynie czasowo w Polsce oraz wobec sprawców wykroczeń o charakterze chuligańskim. Nie stosuję się natomiast trybu postępowania przyśpieszonego do osób podlegających rzecznictwu sądów wojskowych.

Cechy charakterystyczne postępowania przyśpieszonego:

  1. w przypadku przerwania rozprawy na okres dłuższy niż 3 dni, sprawa przekazywana jest do rozpoznania w postępowaniu zwyczajnym,
  2. wyrok wydany pod nieobecność obwinionego sporządza się z urzędu. W innych wypadkach uzasadnienie wyroku sporządza się tylko na wniosek strony złożony ustnie do protokołu rozprawy bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku,
  3. sąd sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyroku,
  4. termin do wniesienia apelacji wynosi 3 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia, gdy uzasadnienie sporządza się z urzędu, a w pozostałych przypadkach w ciągu 3 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem,
  5. sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej wpłynięcia.

Podstawa prawna

  • art. 89 – 92a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001, Nr 106 poz. 1148 ze zm.)

Orzeczenia i komentarze

  • Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, 2014.
  • Lewiński Janusz, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. VII, 2011.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top