Przekupstwo menedżerskie - z art. 296a § 1 kodeksu karnego, kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą

Postępowanie nakazowe - sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych,

 Kliknij tutaj, aby pobrać formularze pism w postępowaniu uproszczonymPostępowanie uproszczone - przepisy, które stosuje się w sprawach należących do właściwości

Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności

Postępowanie przyspieszone jest szczególnym rodzajem postępowania unormowanym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przedmiotowy tryb postępowania stosuje się w

Przewód sądowy jest jedną z 4 części rozprawy głównej w procesie karnym. Jest również najistotniejszą częścią prowadzonej rozprawy.Przewód sądowy rozpoczyna

Przestępstwa ścigane z urzędu – zasada ścigania z urzędu jest określana mianem zasady oficjalności. Zasada wyrażona na gruncie Kodeksu postępowania

Przestępstwa ścigane na wniosek, podobnie jak przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Bardzo często te dwa

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - ustawodawca w słowniczku do wyrażeń ustawowych określonych na gruncie Kodeksu karnego określił pojęcie prowadzenia