Przedawnienie karalności

Przedawnienie karalności

Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności uniemożliwia wszczęcie postępowania po upływie określonego w art. 101 Kodeksu karnego czasu od momentu popełnienia przestępstwa. Przedawnienie karalności wpływa również na obowiązek umorzenia postępowania już wszczętego w przypadku zaistnienia terminów przedawnienia wskazanych przez ustawodawcę. Jak stanowi Kodeks karny, karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  • 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  • 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  • 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  • 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  • 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Podkreślić należy, że jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. W zakresie przedawnienia karalności ustawodawca przewidział, iż w przypadku występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności oraz przestępstw popełnionych na szkodę małoletniego, albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego, przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.

Podstawa prawna

  • art. 101 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Orzeczenia i komentarze

  • Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, 2015.
  • Majewski Jarosław, Kodeks karny. Komentarz do zmian, 2015.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl