Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności

Przestępstwa ścigane z urzędu – zasada ścigania z urzędu jest określana mianem zasady oficjalności. Zasada wyrażona na gruncie Kodeksu postępowania

Pranie pieniędzy to proces polegający na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków majątkowych najczęściej w postaci pieniędzy, które pozyskane zostały w

Przestępstwa ścigane na wniosek, podobnie jak przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Bardzo często te dwa

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - ustawodawca w słowniczku do wyrażeń ustawowych określonych na gruncie Kodeksu karnego określił pojęcie prowadzenia

Pozbawienie praw publicznych jest jednym ze środków karnych przewidzianych na gruncie Kodeksu karnego. Pozbawienie praw publicznych może dotyczyć:utraty czynnego

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego postępowanie rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego.