Szukaj haseł:

Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną, którego społeczna szkodliwość jest więcej niż znikoma,

To instytucja prawna, która pozwala temu, przeciwko komu przysługuje roszczenie o wykonanie zobowiązania podatkowego, uchylenie się od jego zaspokojenia wskutek

Ułaskawienie to przysługujące Prezydentowi RP post procesowe uprawnienie korekty prawomocnego wyroku wydanego przez sąd w części dotyczącej kary. Zostało mu

White Collar Crimes - czyli tzw. przestępstwa białych kołnierzyków. Istnieje wiele definicji służących określeniu tego rodzaju przestępstw. „Białe kołnierzyki” wyróżnia

Back to top