Szukaj haseł:

Tymczasowy nadzorca sądowy

Tymczasowy nadzorca sądowy – instytucja uregulowana jest w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest on ustanawiany sądownie, ale jedynie w sytuacji, gdy sąd uzna to za uzasadnione okolicznościami sprawy, w szczególności by zabezpieczyć majątek dłużnika. Osoba wyznaczona na tymczasowego nadzorcę sądowego powinna posiadać licencję syndyka. W razie ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego dłużnik, którego dotyczy wniosek o ogłoszenie upadłości, może dokonywać tylko czynności mieszczących się w granicach zwykłego zarządu.

Na dokonanie wszelkich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zawsze wymagana jest zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego. Z praktyki wynika, iż na żądanie sądu tymczasowy nadzorca sądowy sporządza również sprawozdanie obejmujące merytoryczną ocenę dokumentów przedłożonych przez dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Spośród pozostałych uprawnień tymczasowego nadzorcy sądowego wyróżnić należy:

  • kontrolę czynności dłużnika i jego przedsiębiorstwa,
  • sprawdzanie, czy mienie dłużnika jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem,
  • wnioskowanie w razie potrzeby o nakazanie dłużnikowi sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • składanie sprawozdań ze swoich czynności oraz sprawozdań rachunkowych,
  • sporządzenie spisu wierzycieli dłużnika.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top