W celu uzyskania podstawowych informacji na temat instytucji cesji patrz hasło: przelew. Specyficzną postać przelewu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,

Jak trafnie wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. IV CSK 71/05:"Za ugruntowany zarówno w

Cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. W obrocie funkcjonuje jako zastrzeżenie zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub